RENK BELGELENDİRME
Your Cart

BELGELERİN TESLİMİ, YENİLENMESİ, ASKIYA ALINMASI VEYA İPTALİ

  Belgenin Basılması, Teslim Şartları ve Yenilenmesi

Sınavlarda başarılı olan kişiler, belge masraf karşılıklarını RENK BELGELENDİRME hesabına yatırır. Sınavda başarılı olamayan kişilerden belge masraf karşılığı alınmaz.


Belgeler, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenir ve içeriğinde minimum aşağıdaki bilgiler yer alır:

 • Belgelenen kişinin adı
 • Benzersiz bir belge numarası (Belge no)
 • Belgelendirme kuruluşunun adı, logosu ve mühür
 • Belgelendirmenin dayandırıldığı dokümanın yayın tarihi, yeterlilik ismi ve numarası dahil olmak üzere diğer ilgili dokümanlara atıf
 • Geçerlilik şartları ve kısıtlamaları dâhil belgelendirmenin kapsamı
 • Belgenin yürürlülük tarihi ve geçerlilik süresinin son bulacağı tarih
 • Genel Müdür adı, soyadı, ünvanı, imzası (Onay imzası)
 • Ayrıca belge üzerinde kişinin, T.C veya geçerli pasaport numarası, doğum yeri, tarihi ve belge kapsamına ilişkin gözetim şartları yer alır.


Belge basılıp Belgelendirme Kuruluşuna ulaştıktan sonra, şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanır ve 7 (Yedi) iş günü içerisinde belge sahibine bildirilir.


Belge teslimi kişilere, merkez ofisimizde elden veya belge sahibinin talebi üzerine kargo, posta vb. yöntemlerle yapılabilmektedir. Belge, “Belge Teslim Formu” ve “Belgelendirme Sözleşmesi Formu” ile ıslak imzası alınarak teslim edilir.


Belgeleri geçersiz kılan durumlar aşağıda belirtilmiştir :

 • İmla / basım hataları içeren belge,
 • Kağıdı problemli yıpranmış zarar görmüş belge,
 • Onayı, imzası ve mührü olmayan belge,


Geçerlilik süresi içerisinde Mesleki Yeterlilik Belgesinin yeniden basılmasına ilişkin talepler, RENK BELGELENDİRME tarafından değerlendirilir. Mesleki Yeterlilik Belgesinin yeniden basılması hâlinde RENK BELGELENDİRME  tarafından belge masraf karşılığı dışında ilave ücret talep edilebilir.


Yeterlilik Birimlerinin Belgelendirilmesi ve Birleştirilmesi

Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanamayan fakat yapılan sınavlarda belli yeterlilik birimlerde başarı gösteren adaylara, adayın talebi halinde başarı durumunu gösteren “Birim Başarı Belgesi” verilir. Bireyin sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir Ulusal Yeterliliği oluşturması halinde bireyin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı Ulusal Yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur.


Belgenin Gözetimi ve Geçerliliğinin Sürdürülmesi

Belgelendirilmiş kişi, ilgili Ulusal Yeterlilikler doğrultusunda belgelendirme programının şartlarına uygunluğuna ilişkin, belgenin verildiği tarihten itibaren gözetime tabii tutulur. Belgenin geçerliliğini sürdürebilmesi için belirlenmiş şartları karşılaması gerekmektedir. Bu şartlar, her Ulusal Yeterlilikte ayrı ayrı tanımlanmıştır.


Adayların gözetimleri için aşağıdaki belgelerin kuruluşa gözetim öncesinde beyan edilmesi gerekmektedir:

 • Çalışma Beyan Formu
 • Gözetim Takip Formu
 • SGK Dökümü,


Belge gözetimi için gerekli evrakların eksikliğinin tespit edilmesi halinde, belgelendirilmiş kişiye, gerekli evrakların tamamlanması için 7 (yedi) iş günü süre verilir. Bu süre zarfında gerekli evrakları tamamlayamayan kişinin belgeleri askıya alınır. Askı süreci ortadan kalkan adayların belgelerinin geçerlilikleri, belge geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.


Gözetimin yapılıp belgenin devamı için gerekli şartlar:

 • İlgili süre içerisinde iş yerlerinden yeterliliklerde belirtilmiş süre içinde aksi halde 12 aylık SGK dökümünün alınması,
 • İşveren yetkilisince onaylanmış çalışma beyan formu veya iş yerinden yazı alınması,
 • Gözetim faaliyetinin yeterliliklerde belirtilen süre içinde aksi halde 36. ayın sonuna kadar tamamlanıp kuruma iletilmesi,
 • Yeterliliklerde belirtilen sürede 36. ay sonunda gözetim faaliyeti yapılmamış belgeler, 2 ay süresince askıda kalır ve gözetim faaliyeti tamamlanması beklenir ,
 • Askı süresince gözetim faaliyetini tamamlamamış belgeler iptal edilir.


Belgenin Geçerliliğinin Sürdürülmesi

RENK BELGELENDİRME tarafından verilen belgelerin, geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihte başlar ve gözetim raporlarının olumlu sonuçlanması şartı ile 5 yıl süre ile geçerlidir. Belge geçerliliğini aşağıdaki hususlarda sürdürür:

 • Gözetimin gerçekleştirilmesi,
 • Akreditasyonun ve MYK yetkilendirilmesinin devamı,


Akreditasyonun veya MYK yetkilendirilmesinin iptal edilmesi durumunda, gözetim sürecine girmemiş olan belgeler gözetim süresine kadar, gözetim sürecini tamamlamış belgeler ise belge süresi sonuna kadar geçerliliğini sürdürür.


Belgelerin kullanımına ilişkin kurallar, RENK BELGELENDİRME ile Aday arasında karşılıklı olarak imzalanan “Belgelendirme Sözleşmesinde” belirtilmiştir. Aday, bu sözleşme ile belirtilen kurallara uyacağını taahhüt eder ve Mesleki Yeterlilik Belgelerini sadece sözleşmede belirtilen kurallar çerçevesinde kullanabilirler.


Belgenin Askıya Alınması

Belgeler aşağıdaki tanımlanmış hususlarda askıya alınır:

 • Gözetim tarihi geçen belge sahipleri için (yeterliliklerde belirtilmiş sürede, aksi halde belge veriliş tarihinden itibaren 36. ay sonu süre sonunda) belgeler öncelikle 2 ay askıya alınır ve gözetim sürecinin tamamlanması beklenir.
 • Belgelendirilmiş kişinin, sözleşme metnindeki yükümlülükleri, belgenin iptalini gerektirmeyecek ölçüde ihlal etmesi halinde belge askıya alınır. Bu durum belgelendirilmiş kişiye bildirilir ve ihlalin düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.
 • Belgelendirilmiş personelin “Belge-Logo-Marka Yönetimi Prosedürüne” aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda, belge öncelikli olarak askıya alınır. Bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.
 • Belgelendirilen kişi tarafından, askı süresi içinde gerekli şartları tamamladığına dair yeterli bilgi ve belgenin RENK BELGELENDİRME sunulması halinde, askı hali sona erdirilir.


Belgenin İptal Edilmesi

Belgeler aşağıdaki tanımlanmış hususlarda iptal edilir:

 • Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
 • “Belge-Logo-Marka Yönetimi Prosedürüne” göre yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
 • Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı, yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
 • Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından RENK BELGELENDİRME'nin yetkilerinin iptali durumunda,
 • Belgelendirilmiş kişinin isteği doğrultusunda verilmiş olan belgeler,


Eğer belge gözetimi yapılmamış ise gözetim süresi sonunda iptal edilir. Gözetimi yapılmış belgeler ise, belge süresinin sonuna kadar geçerlidir. Belge süresinin tamamlanmasına istinaden, yeniden belgelendirmeye gidilmez.