RENK BELGELENDİRME
Your Cart

Başvuru ve Belgelendirme Süreci

Başvuruların Alınması

Renk Akademi Eğitim Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından belgelendirilmek isteyen başvuru sahipleri, almak istedikleri yeterlilik kapsamında, ister kuruluşun merkez ofisine gelerek, isterlerse web sitesi üzerinden ilgili Sınav Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuruda bulunabilirler.

Tüm başvuru sahipleri, başvuruda bulunulacak kapsamlar için sınav başvuru formlarını eksiksiz doldurmak, ıslak imza ile imzalamak ve aşağıdaki evraklar ile birlikte kuruluşa ulaştırmakla yükümlüdür. Aksi takdirde sınava başvuruları kabul edilmez.

Başvuru sahibinin, başvuru sırasında sınavın yapılmasına engel teşkil edecek herhangi bir özel durumu ve/veya fiziksel engelinin tespiti veya beyanı halinde, başvuru onayı karar verici tarafından verilir. Kararın verilememesi durumunda, başvuru sahibine iş yeri hekiminden rapor alınması istenir.  Aksi takdirde sınava başvuruları kabul edilmez.

Başvuruda istenilen evraklar;

 • Nüfus Cüzdanı (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. No.) Fotokopisi
 • Ödeme Belgesi (Sınav ücreti ve belge masraf karşılığı dekont, Sınav ücreti Renk Akademi Eğitim Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi banka hesabına; adayın Adı Soyadı, T.C. Kimlik No ve sınava girilecek yeterlilik açıklamaları belirtilerek yatırılmalıdır.)
 • Başvuru yapılan Ulusal Yeterliliğin, Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları Kısmında belirtilen belgeler.

Tüzel kişilikler kendi personelinin belgelendirilmesi için Renk Akademi Eğitim Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketine tek nokta başvurusunda bulunabilir. Tek nokta başvurusunda, bireysel başvurudan farklı olarak herhangi bir işlem yapılmaz. Renk Akademi Eğitim Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi, anlaşmasını tüzel kişilik ile yapmış olsa da belgelendirme sadece belge almaya hak kazanmış şahıslara verilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Adayların Bilgilendirilmesi

Başvuru sahibi, başvuruda istenilen evrakları Renk Akademi Eğitim Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketine iletmesinin ardından, başvuru değerlendirmesi sonucu başvuru sahibine en geç 7 iş günü içerisinde bildirilir.

Başvuru sahibi, başvurusunun durumu ile ilgili her zaman Renk Akademi Eğitim Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketini arayarak bilgi edinme hakkına sahiptir.


Renk Akademi Eğitim Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi (Kuruluş) sınav başvuru formunda, bildirdiğim tüm kişisel bilgilerin şahsıma ait, tam ve doğru olduğunu teyit eder, verdiğim bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda kuruluşa en kısa sürede bildireceğimi,

Beyan etmiş olduğum kişisel bilgilerde bir eksiklik veya hata olduğunun ortaya çıkması veya sertifika bedelinin tahsil edilememesi durumlarında kuruluşun sertifika başvurusunu reddetme, sertifika verilmiş ise sertifikayı askıya alma veya iptal etme hakkının saklı olduğunu,

Başvurduğum sertifikayı yanlış ve yönlendirici bir şekilde kullanmayacağımı,

Başvurduğum sertifikayı, Kuruluşun itibarını zedeleyecek bir şekilde kullanmayacağımı,

Belgelendirme programının ilgili hükümlerine (Ulusal Yeterliliklere) riayet edeceğimi,

Başvurduğum sertifikayı yalnızca belgelendirmenin kapsamında yer alan konular için beyan edeceğimi, kapsama ilişkin olarak öngörülen sınırlar ve mevzuat çerçevesinde kullanacağımı,

Ulusal yeterliliğin kapsamında yapılan revizyonlara uygun olarak yeniden sınav, yeniden değerlendirme veya ek evrak taleplerini yerine getireceğimi,

Kuruluşun belgeyi askıya alması halinde, askıya alma süresi boyunca belgeyi kullanmayacağımı,

Kuruluş tarafından belgenin geri çekilmesi halinde belgelendirme statüsüne ilişkin hiçbir referansı kullanmayacağımı,

Sertifika geçerlilik süresini takip sorumluluğunun şahsımda olduğunu, geçerlilik süresi dolan sertifikanın Kuruluş tarafından iptal edileceğini,

Sertifikamı kaybetmem durumunda, Kuruluşa yeniden sertifika düzenlenmesi için ücret ödeyeceğimi,

Sınav yöntemi, sınav soruları, değerlendirme yöntemleri ve belgelendirme ile ilgili itirazlarımı ve şikayetlerimi Kuruluşa bizzat ve en kısa sürede bildireceğimi,

Kuruluşun imzam ile kayıt altına aldığı Belgelendirme Sözleşmesindeki gereklilikleri yerine getireceğimi, kabul, beyan, taahhüt ve ikrar ederim.


Belgenin Basılması, Teslim Şartları ve Yenilenmesi


Sınavlarda başarılı olan kişiler, belge masraf karşılıklarını Renk Akademi Eğitim Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi hesabına yatırır. Sınavda başarılı olamayan kişilerden belge masraf karşılığı alınmaz.

Belgeler, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenir ve içeriğinde minimum aşağıdaki bilgiler yer alır:

 • Belgelenen kişinin adı
 • Benzersiz bir belge numarası (Belge no)
 • Belgelendirme kuruluşunun adı, logosu ve mühür
 • Belgelendirmenin dayandırıldığı dokümanın yayın tarihi, yeterlilik ismi ve numarası dahil olmak üzere diğer ilgili dokümanlara atıf
 • Geçerlilik şartları ve kısıtlamaları dâhil belgelendirmenin kapsamı
 • Belgenin yürürlülük tarihi ve geçerlilik süresinin son bulacağı tarih
 • Genel Müdür adı, soyadı, ünvanı, imzası (Onay imzası)
 • Ayrıca belge üzerinde kişinin, T.C veya geçerli pasaport numarası, doğum yeri, tarihi ve belge kapsamına ilişkin gözetim şartları yer alır.
 • Belge basılıp Belgelendirme Kuruluşuna ulaştıktan sonra, şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanır ve 7 (Yedi) iş günü içerisinde belge sahibine bildirilir.


Belge teslimi kişilere, merkez ofisimizde elden veya belge sahibinin talebi üzerine kargo, posta vb. yöntemlerle yapılabilmektedir. Belge, “Belge Teslim Formu” ve “Belgelendirme Sözleşmesi Formu” ile ıslak imzası alınarak teslim edilir.


Belgeleri geçersiz kılan durumlar aşağıda belirtilmiştir :


İmla / basım hataları içeren belge,

Kağıdı problemli yıpranmış zarar görmüş belge,

Onayı, imzası ve mührü olmayan belge,

Geçerlilik süresi içerisinde Mesleki Yeterlilik Belgesinin yeniden basılmasına ilişkin talepler, Renk Akademi Eğitim Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından değerlendirilir. Mesleki Yeterlilik Belgesinin yeniden basılması hâlinde Renk Akademi Eğitim Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketince belge masraf karşılığı dışında ilave ücret talep edilebilir.

Yeterlilik Birimlerinin Belgelendirilmesi ve Birleştirilmesi

Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanamayan fakat yapılan sınavlarda belli yeterlilik birimlerde başarı gösteren adaylara, adayın talebi halinde başarı durumunu gösteren “Birim Başarı Belgesi” verilir. Bireyin sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir Ulusal Yeterliliği oluşturması halinde bireyin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı Ulusal Yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur.

Belgenin Gözetimi ve Geçerliliğinin Sürdürülmesi

Belgelendirilmiş kişi, ilgili Ulusal Yeterlilikler doğrultusunda belgelendirme programının şartlarına uygunluğuna ilişkin, belgenin verildiği tarihten itibaren gözetime tabii tutulur. Belgenin geçerliliğini sürdürebilmesi için belirlenmiş şartları karşılaması gerekmektedir. Bu şartlar, her Ulusal Yeterlilikte ayrı ayrı tanımlanmıştır.


Adayların gözetimleri için aşağıdaki belgelerin kuruluşa gözetim öncesinde beyan edilmesi gerekmektedir:


 • Çalışma Beyan Formu
 • Gözetim Takip Formu
 • SGK Dökümü,

Belge gözetimi için gerekli evrakların eksikliğinin tespit edilmesi halinde, belgelendirilmiş kişiye, gerekli evrakların tamamlanması için 7 (yedi) iş günü süre verilir. Bu süre zarfında gerekli evrakları tamamlayamayan kişinin belgeleri askıya alınır. Askı süreci ortadan kalkan adayların belgelerinin geçerlilikleri, belge geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.


Gözetimin yapılıp belgenin devamı için gerekli şartlar:


İlgili süre içerisinde iş yerlerinden yeterliliklerde belirtilmiş süre içinde aksi halde 12 aylık SGK dökümünün alınması,

İşveren yetkilisince onaylanmış çalışma beyan formu veya iş yerinden yazı alınması,

Gözetim faaliyetinin yeterliliklerde belirtilen süre içinde aksi halde 36. ayın sonuna kadar tamamlanıp kuruma iletilmesi,

Yeterliliklerde belirtilen sürede 36. ay sonunda gözetim faaliyeti yapılmamış belgeler, 2 ay süresince askıda kalır ve gözetim faaliyeti tamamlanması beklenir ,

Askı süresince gözetim faaliyetini tamamlamamış belgeler iptal edilir.

Belgenin Geçerliliğinin Sürdürülmesi

Renk Akademi Eğitim Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından verilen belgelerin, geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihte başlar ve gözetim raporlarının olumlu sonuçlanması şartı ile 5 yıl süre ile geçerlidir. Belge geçerliliğini aşağıdaki hususlarda sürdürür:


Gözetimin gerçekleştirilmesi,

Akreditasyonun ve MYK yetkilendirilmesinin devamı,

Akreditasyonun veya MYK yetkilendirilmesinin iptal edilmesi durumunda, gözetim sürecine girmemiş olan belgeler gözetim süresine kadar, gözetim sürecini tamamlamış belgeler ise belge süresi sonuna kadar geçerliliğini sürdürür.

Belgelerin kullanımına ilişkin kurallar, Renk Akademi Eğitim Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi ile Aday arasında karşılıklı olarak imzalanan “Belgelendirme Sözleşmesinde” belirtilmiştir. Aday, bu sözleşme ile belirtilen kurallara uyacağını taahhüt eder ve Mesleki Yeterlilik Belgelerini sadece sözleşmede belirtilen kurallar çerçevesinde kullanabilirler.

Belgenin Askıya Alınması

Belgeler aşağıdaki tanımlanmış hususlarda askıya alınır:

Gözetim tarihi geçen belge sahipleri için (yeterliliklerde belirtilmiş sürede, aksi halde belge veriliş tarihinden itibaren 36. ay sonu süre sonunda) belgeler öncelikle 2 ay askıya alınır ve gözetim sürecinin tamamlanması beklenir.

Belgelendirilmiş kişinin, sözleşme metnindeki yükümlülükleri, belgenin iptalini gerektirmeyecek ölçüde ihlal etmesi halinde belge askıya alınır. Bu durum belgelendirilmiş kişiye bildirilir ve ihlalin düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.

Belgelendirilmiş personelin “Belge-Logo-Marka Yönetimi Prosedürüne” aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda, belge öncelikli olarak askıya alınır. Bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.

Belgelendirilen kişi tarafından, askı süresi içinde gerekli şartları tamamladığına dair yeterli bilgi ve belgenin Renk Akademi Eğitim Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketine sunulması halinde, askı hali sona erdirilir.

 Belgenin İptal Edilmesi

Belgeler aşağıdaki tanımlanmış hususlarda iptal edilir:

Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,

“Belge-Logo-Marka Yönetimi Prosedürüne” göre yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,

Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı, yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,

Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından Renk Akademi Eğitim Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketinin yetkilerinin iptali durumunda,

Belgelendirilmiş kişinin isteği doğrultusunda verilmiş olan belgeler,

Eğer belge gözetimi yapılmamış ise gözetim süresi sonunda iptal edilir. Gözetimi yapılmış belgeler ise, belge süresinin sonuna kadar geçerlidir. Belge süresinin tamamlanmasına istinaden, yeniden belgelendirmeye gidilmez.